Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture
9-10 May 2016, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-06-25 19:17:53

 

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture. Workshop on Spontaneous Order, Mechanisms and Unintended Consequences

9-10 May 2016, Warsaw

 

 

 

Deadline for submitting paper proposals: 15 December 2015

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology 

 

More information is available HERE

Nagrody PTS 2015
Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-05-29 20:07:59

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego za 2014 rok

 

Radosław Tyrała - Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary. Kraków 2014

 

 

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za 2014 rok

 

Nagroda I stopnia

Łukasz Remisiewicz - Od makro do mikro. Egzamin w perspektywie socjologicznej. Pod kierunkiem prof. UG dr hab. Doroty Rancew-Sikory. IFSiD UG.

 

Nagroda II stopnia

Bogdana Bogusławska-Dobosz - Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec życia ludzkiego i jego wartości w kontekście systemowej teorii Niklasa Luhmanna. Pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Baniaka. IS UAM

 

Bartosz Kamiński - Myślenie praktyczne względem pojęcia afektów. Pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Króla. ISNS UW.

 

Jerzy Pawlik - Nauki kognitywne a nauki społeczne. Próba problematyzacji komunikacji międzynaukowej. Pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, prof. nadzw. UŁ. Instytut Socjologii UŁ.

 

Wyróżnienie

Teresa Bosak - Świadomość językowa mieszkańców wsi Zubrzyca Dolna i Górna posługujących się gwarą orawską, w kontekście współczesnych przemian obszarów wiejskich. Pod kierunkiem dra Szymona Czarnika i dra Marcina Kocóra. IS UJ.

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja elit XXI wieku
23-25 września 2015, Gliwice PTS admin
2015-07-02 21:41:24

Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję Naukową „Edukacja elit XXI wieku", której tematem przewodnim będzie „Kształcenie elity społecznej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość"

 

Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2015 r. w Gliwicach.

 

Podejmując zagadnienie kształcenia elit społecznych, organizatorzy mają nadzieję na rzeczową wymianę myśli i doświadczeń z perspektywy różnych środowisk. Konferencja ma na celu określenie miejsca i roli współczesnych elit społecznych oraz wskazanie możliwych kierunków zmian w ich kształceniu.

 

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 31 sierpnia 2015 roku na adres: edukacja.elit@wsb.net.pl

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Społeczeństwo a wojna. Konflikty kultur i problemy wielokulturowości we współczesnym świecie
14-15 października 2015, Góra św. Anny PTS admin
2015-07-02 21:31:41

W imieniu organizatorów zapraszamy na IV Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu: Społeczeństwo a wojna. Konflikty kultur i problemy wielokulturowości we współczesnym świecie „SAW 2015”, która odbędzie się w dniach 14-15 października 2015 r. na Górze św. Anny.

 

Konferencja Społeczeństwo a wojna jest kontynuacją cyklu spotkań naukowych, organizowanych przez Zakład Socjologii Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. To już czwarta konferencja, podczas której dokonana zostanie analiza związku społeczeństwa z konfliktami i kryzysami.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji lub publikacji artykułu naukowego należy przesyłać do 15.09.2015 r., natomiast gotowe teksty artykułów do 30.09.2015 r.

Konferencja: RZECZYWISTOŚĆ W MEDIACH MEDIA W RZECZYWISTOŚCI
16 listopada 2015, Bielsko-Biała PTS admin
2015-07-02 11:31:46

Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Katedra Anglistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zapraszają konferencję interdyscyplinarną pt: RZECZYWISTOŚĆ W MEDIACH MEDIA W RZECZYWISTOŚCI, która odbędzie się 16 listopada 2015 r. Bielsku-Białej.

 

Zgłoszenia udziału wraz z krótkim abstraktem (na załączonej karcie) prosimy przesyłać w terminie do 30 września 2015 r. drogą e-mailową na adres: kpiatek@ath.bielsko.pl lub kapiatek@poczta.onet.pl

konferencja: Państwo kontra obywatele. O zagrożeniach dla praw obywatelskich we współczesnym społeczeństwie polskim
14-15 listopada 2015, Wrocław PTS admin
2015-07-02 10:37:22

Zapraszamy do udziału w  konferencji pt. Państwo kontra obywatele. O zagrożeniach dla praw obywatelskich we współczesnym społeczeństwie polskim, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2015 we Wrocławiu. Organizatorem konferencji jest Zakład Socjologii Sfery Publicznej Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 15 września 2015 na adres mailowy: pzuk@uni.wroc.pl.

KONFERENCJA - KULTURA OD NOWA. BADANIA – TRENDY – PRAKTYKA
18 września 2015 r., Gdańsk PTS admin
2015-06-24 23:14:36

Zapraszamy do udziału w konferencji, której organizatorami są Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Pracownia Edukacji Medialnej IP UG, Zakład Antropologii Społecznej IFSiD UG

oraz Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, pt.:

„Kultura od nowa. Badania – Trendy – Praktyka”,

która odbędzie się 18 września 2015 r. w Gdańsku

 

Tematyka konferencji obejmie, między innymi, następujące tematy:

-  edukacja i animacja kulturalna i medialna,

-  nowe media a zarządzanie kulturą,

-  media i uczestnictwo w kulturze,

-  instytucje kultury a działania edukacyjne,

-  gry w edukacji i działaniach kulturalnych,

-  nowe media a komunikacja w organizacjach kulturalnych i edukacyjnych,

-  medialaby, fablaby, hackerspejsy

-  nowe modele kulturowej produkcji,

-  komunikacja pomiędzy formalnymi i nieformalnymi instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi,

-  nowe formy dostępu do wiedzy – idee i działania,

-  kultura wizualna, edukacja wizualna – propozycje wdrożeniowe i dobre praktyki,

- edukacja, kultura, mobilność: nowe możliwości, konsekwencje używania narzędzi, dobre praktyki, wyzwania,

-  otwarte zasoby edukacyjne, otwarte i wolne oprogramowanie, kreatywne korzystanie z mediów,

-  hipermedia i indywidualne środowisko kształcenia,

-  rozrywka w służbie edukacji i kultury,

-  media społecznościowe, rzeczywistość rozszerzona – konsekwencje dla edukacji i kultury,

-  narracje cyfrowe w działaniach kulturalnych i edukacyjnych,

-  big data i software studies – nowe wyzwania dla badaczy,

-  lifestreaming, lifehacking, self-tracking – nowe modele optymalizacji życia,

-  warsztat badaczy kultury – nowe media,

- kulturowe konteksty rozwijania kompetencji cyfrowych (np. w nawiązaniu do prób prowadzenia edukacji programistycznej),

- badania i animacja kultury a cyfrowa humanistyka.

 

Zgłoszenia w postaci abstraktów tekstów należy przesyłać do 30 czerwca 2015 r.  na adres:  kultura.od.nowa@obserwatorium.ikm.gda.pl

 

Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie: 

http://obserwatorium.ikm.gda.pl/projekt/kultura-od-nowa/

Konferencja naukowa - Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej
18 listopada 2015 r., Warszawa PTS admin
2015-06-23 23:25:42

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego pt.:

„Praca wyzwaniem współczesnej polityki społecznej”,

która odbędzie się dnia 18 listopada 2015 roku.

Konferencja koncentrować się będzie na aktualnych problemach pracy.

Praca jako dobro o szczególnym znaczeniu w życiu każdego człowieka znajduje się w centrum zainteresowań polityki społecznej, a problemy z nią związane ewoluują wraz z otaczającą nas rzeczywistością. Uczestnicy konferencji przedstawią aktualne problemy i uwarunkowania rynku pracy oraz ich konsekwencje w różnych obszarach życia społecznego dla kształtowania sytuacji ekonomicznej, demograficznej i prawnej.

Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, aby pokazać wielopłaszczyznowość problematyki pracy, jej wymiar ekonomiczny, społeczny oraz prawne uwarunkowania.

Celem konferencji jest podjęcie najważniejszych, a niedostatecznie uwzględnianych w debacie publicznej zagadnień oraz nierozwiązanych problemów pracy.

Konferencja skupi się na diagnozie aktualnego stanu rzeczy, identyfikacji głównych problemów oraz refleksji nad kierunkami zmian. Analiza problematyki pracy i zatrudnienia przeprowadzona z punktu widzenia różnych dziedzin nauk społecznych pozwoli na wskazanie wyzwań współczesnej polityki społecznej.

 

Zarys programu konferencji

1        Praca jako wyzwanie współczesnej polityki społecznej – perspektywa socjologiczna, demograficzna, ekonomiczna i prawna.

2        Kierunki badań nad pracą i zatrudnieniem

3        Nierozwiązane problemy pracy i zatrudnienia

4        Kwestia społeczna w XXI wieku. Sesja jubileuszowa prof. dr hab. Józefy Hrynkiewicz.

 

Terminy:

do 20 lipca 2015 r. – zgłoszenie tematu referatu oraz przekazanie abstraktu referatu(maksymalnie 150 słów) - konferencja18listopada2015@gmail.com

do 20 sierpnia 215 r. – informacja o akceptacji tematu referatu

do 10 października 2015 r. – termin przesłania tekstu referatu

do 30 października 2015 r. – termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji i przesłania formularzy zgłoszeniowych

 

Referaty wygłoszone podczas konferencji zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie „Societas/Communitas” po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. Wymagania redakcyjne są dostępne na stronie:

http://societas-communitas.isns.uw.edu.pl/dla_autorow.html

 

Szczegóły oraz karta zgłoszenia znajdują się w poniższych załącznikach.

Seminarium - Mobilizacja narodowej prawicy w Polsce: marginalizacja, instytucjonalizacja, radykalizacja
25 czerwca 2015 r., Warszawa PTS admin
2015-06-23 22:25:05

W imieniu organizatorów zapraszamy na seminarium poświęcone problematyce mobilizacji i protestów w serii współorganizowanej przez Fundację Boella i Collegium Civitas:

Mobilizacja narodowej prawicy w Polsce:

marginalizacja, instytucjonalizacja, radykalizacja

które odbędzie się w najbliższy czwartek 25 czerwca, w godzinach 11:00-13:00, w siedzibie Fundacji Boella, ul. Żurawia 45, w Warszawie.

 

Plakat z informacjami o tym wydarzeniu znajduje się w poniższym załączniku, a dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://solidarnosc.collegium.edu.pl/?page_id=373

 

W imieniu organizatorów prosimy o potwierdzenie obecności.

Wykład - Czas na dziewczyny: młode migrantki w Sudanie
25 czerwca 2015 r., Warszawa PTS admin
2015-06-20 22:52:53

Zapraszamy do wysłuchania wykładu dr Katarzyny Grabskiej (Graduate Institute of International Studies, Genewa):

Czas na dziewczyny: młode migrantki w Sudanie

który zostanie wygłoszony w czwartek 25 czerwca 2015 r.,o godz. 18:30,  Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6 (wejście od ul. Kubusia Puchatka), w Warszawie.

Tematyka:

Dlaczego młode dziewczyny migrują? W jaki sposób wpływa to na ich życiowe decyzje związane z edukacją, małżeństwem, pracą? Na ile migracja jest sposobem realizacji życiowych aspiracji? Czy może wpłynąć na umocnienie pozycji dziewcząt w społeczeństwie i w rodzinie? W jakim stopniu dziewczyny mogą poprawić sytuację swoich bliskich? Na te i inne pytania odpowie dr Katarzyna Grabska, prezentując wstępne wyniki badań etnograficznych prowadzonych w Sudanie.

Więcej szczegółów: www.etnologia.uw.edu.pl/aktualnosci/seminarium-czas-na-dziewczyny-mlode-migrantki-w-sudanie

www.facebook.com/events/409624982576968

Spotkanie odbywa się w ramach projektu „Antropologia dziś - otwarte seminaria naukowe” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW.

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >