Witamy na nowej stronie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
SOCJOLOGIA: [słowo łacińsko - greckie], nauka o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwach ludzkich; zakres badanych faktów jest zmienny (początkowo była głównie teorią rozwoju społecznego i starała się ogarnąć całe życie społeczne, obecnie zajmuje się jedynie jego wybranymi aspektami) i zróżnicowany zależnie od przyjętej orientacji teoretycznej Nie można nie docenić roli, jaką w rozwoju polskiej socjologii odegrało Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Wbrew rozmaitym naciskom wywieranym na nie przez władzę, PTS wyróżniało się zawsze spośród innych towarzystw wysokim stopniem niezależności i autonomii. [cyt. za:] Jacek Tarkowski, "Nauki polityczne a socjologia: odmienne reakcje na kryzys", [w:] Socjologia świata polityki", t.1, Warszawa: ISP PAN, ss. 67-84.

XVI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD SOCJOLOGICZNY
14-17 września 2016 r. PTS admin
2015-09-01 22:26:28

W dniach 14-17 września 2016 roku w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

 

Obradom Zjazdu  przyświecać będzie hasło „Solidarność w czasach nieufności”.

 

Rada Programowa ogłosiła nabór propozycji grup tematycznych, które można nadsyłać do 31 października 2015 r. na adres mailowy: kontakt@16zjazdpts.pl

 

Poniżej znajduje się pełny tekst Komunikatu Zjazdowego. 


Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Gdańsk, 14-17 września 2016 r.

 


 

 

Komunikat zjazdowy

 

Po obradach mailowych Rada Programowa Zjazdu sformułowała zasady i wyznaczyła terminy zgłaszania grup tematycznych.

 

Podstawowe zasady uczestnictwa w Zjeździe:

1. Jeden uczestnik Zjazdu może wystąpić maksymalnie w dwóch rolach:

· prowadzącego/prowadzącej obrady grupy/sympozjum/sesję oraz

· wygłaszającego/wygłaszającej jeden referat.

2. Nie można w trakcie Zjazdu wygłosić dwóch referatów/przedstawić dwóch czy więcej „opowieści” w dowolnej formie (plakat, referat wyłożony etc.).

3.Referenci grup tematycznych nie mogą rekrutować się z jednego zespołu badawczego/instytutu/uczelni/wydziału itd.

 

Grupy tematyczne

1.  Jedną grupę tematyczną zgłaszają:

· minimum dwie osoby,

· osoby te muszą być członkami PTS z opłaconą składką za ostatni rok,

· osoby te muszą pochodzić z dwóch różnych ośrodków akademickich/badawczych ,

· przynajmniej jedna z osób zgłaszających grupę tematyczną musi legitymować się stopniem lub tytułem naukowym,

· grupa tematyczna może być również zgłoszona w imieniu sekcji PTS z zachowaniem ww. zasad.

2.Można wygłaszać referat w grupie, którą się jednocześnie prowadzi. Trzeba jednak pamiętać, że z dwójki prowadzących grupę tematyczną, tylko jedna osoba może wygłosić referat. Druga, jeśli chce wygłosić referat, musi sobie poszukać innej grupy.

3.Podstawową „jednostką” jest grupa z pięcioma referatami, ale grupy popularne mogą mieć dwa moduły po pięć referatów, czyli łącznie dziesięć. Jest to maksymalna liczba referatów wygłaszanych.

4.W każdej grupie tematycznej można dodatkowo dopuścić „wyłożenie” do pięciu referatów.

5.Organizatorzy grupy decydują w jakiej formie referaty będą prezentowane. Mogą być to tradycyjne wystąpienia, ale grupa może mieć także formę debaty, dyskusji panelowej itd. Na prośbę organizatorów grupy w programie Zjazdu oprócz wymienienia tytułów referatów może zostać odnotowana także wybrana forma prezentacji (np. dyskusja).

6.Propozycje grup tematycznych należy nadsyłać do 31 października 2015 r.

7.Zgłoszenia grup tematycznych należy wysyłać na adres kontakt@16zjazdpts.pl z adnotacją„ grupa tematyczna”.

8.W zgłoszeniu muszą się znaleźć:

· imiona i nazwiska wraz ze stopniami/tytułami naukowymi osób zgłaszających grupę,

· afiliacje instytucjonalne,

· wskazanie osoby kontaktowej z podaniem aktualnego adresu email,

· proponowany tytuł grupy tematycznej,

· abstrakt (do 300 słów).

9.Rada Programowa apeluje, by podejmowana problematyka była możliwie szeroko zdefiniowana. Wszystkie grupy tematyczne muszą być otwarte dla zainteresowanych tą problematyką.

Maria Nawojczyk kandyduje do Executive Committee ESA
głosowanie trwa w Pradze do 27 sierpnia do godz. 12. Zbyszek Rykowski
2015-08-20 09:27:53

Przede wszystkim pragnę wyrazić satysfakcję, że Pani Profesor znalazła się na liście kandydatów do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego - Executive Committee of the European Sociological Association (ESA) z rekomendacji Economic Sociology Research Network. Po konsultacji w gronie Prezydium Zarządu Głównego chciałbym również poinformować, że Polskie Towarzystwo Socjologiczne wspiera kandydaturę Koleżanki jako aktywnej członkini PTS i ESA oraz jedynego kandydata z Polski w tych wyborach. Mam nadzieję, że informacja o wsparciu przez narodowe towarzystwo socjologiczne pomoże w odniesieniu sukcesu wyborczego i skuteczniejsze działanie na rzecz rozwoju socjologii oraz upowszechniania wiedzy socjologicznej. Sekretarz ZG

PTS Zbigniew Rykowski

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture
9-10 May 2016, Warsaw, Poland Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-06-25 19:17:53

 

The Invisible Hand in Law, Economy and Culture. Workshop on Spontaneous Order, Mechanisms and Unintended Consequences

9-10 May 2016, Warsaw

 

 

 

Deadline for submitting paper proposals: 15 December 2015

 

Polish Sociological Association: Sociology of Law Section & Warsaw Department

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw: Institute of Sociology 

 

More information is available HERE

Nagrody PTS 2015
Katarzyna M. Wyrzykowska
2015-05-29 20:07:59

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego za 2014 rok

 

Radosław Tyrała - Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary. Kraków 2014

 

 

Nagroda im. Floriana Znanieckiego za 2014 rok

 

Nagroda I stopnia

Łukasz Remisiewicz - Od makro do mikro. Egzamin w perspektywie socjologicznej. Pod kierunkiem prof. UG dr hab. Doroty Rancew-Sikory. IFSiD UG.

 

Nagroda II stopnia

Bogdana Bogusławska-Dobosz - Stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego wobec życia ludzkiego i jego wartości w kontekście systemowej teorii Niklasa Luhmanna. Pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Baniaka. IS UAM

 

Bartosz Kamiński - Myślenie praktyczne względem pojęcia afektów. Pod kierunkiem prof. dr hab. Marcina Króla. ISNS UW.

 

Jerzy Pawlik - Nauki kognitywne a nauki społeczne. Próba problematyzacji komunikacji międzynaukowej. Pod kierunkiem dr hab. Marka Czyżewskiego, prof. nadzw. UŁ. Instytut Socjologii UŁ.

 

Wyróżnienie

Teresa Bosak - Świadomość językowa mieszkańców wsi Zubrzyca Dolna i Górna posługujących się gwarą orawską, w kontekście współczesnych przemian obszarów wiejskich. Pod kierunkiem dra Szymona Czarnika i dra Marcina Kocóra. IS UJ.

II międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu OBLICZA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH – MARGINALIZACJA
Warszawa, 19 listopada 2015 r. PTS admin
2015-08-31 21:57:56

 

ZESPÓŁ ds. DOBRYCH PRAKTYK oraz INSTYTUT SOCJOLOGII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE zapraszają do udziału w II międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu OBLICZA NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH – MARGINALIZACJA, która odbędzie się dnia 19 listopada 2015 r. w budynku Auditorium Maximum, Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 Warszawie.

 

Celem konferencji jest podjęcie tematyki marginalizacji w szerokiej perspektywie, zarówno w wymiarze społecznym, politycznym, jak i ekonomicznym czy geograficznym. Organizatorzy zapraszają do interdyscyplinarnej dyskusji badaczy z różnych dziedzin, a zwłaszcza: socjologów, antropologów, teologów, misjonarzy, psychologów, czy ekonomistów.

 

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do aktywnego udziału w konferencji i proszą o nadsyłanie kart zgłoszeń (załącznik nr 1) wraz z abstraktami do 15 września 2015 r. na adres e-mail dr K. Lendzion: k.lendzion@uksw.edu.pl.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią. Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej
Gdynia, 10-11 września 2015 r. PTS admin
2015-08-31 21:56:19

W imieniu organizatora zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową:

Pomiędzy pamięcią zbiorową a historią.

Rekonstrukcje przeszłości w Europie Środkowo-Wschodniej,

która odbędzie się w Gdyni w dniach 10 -11 września 2015 r.

 

 

Szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz szczegóły dotyczące konferencji znajdują się w poniższym załączniku

\"METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE\"
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzysztof Konecki
2015-08-10 12:22:39

"METODOLOGIA TEORII UGRUNTOWANEJ I TEORIE UGRUNTOWANE"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
18-19 września 2015
Słupsk-Ustka

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa: Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia
Poznań, 19 listopada 2015 r. PTS admin
2015-08-04 14:44:56

W imieniu Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Centrum Doradztwa Zawodowego Dla Młodzieży w Poznaniu

zapraszamy do wzięcia udziału

w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Zaradność społeczna. Współczesne przejawy i ograniczenia,

która odbędzie się 19 listopada 2015 r. w Poznaniu

 

Głównym celem konferencji jest prezentacja stanu wiedzy na temat współczesnych koncepcji zaradności społecznej, jako istotnej kategorii poznawczej w badaniach nad nierównościami społecznymi oraz strategiami życiowymi jednostek w sytuacji doświadczania kryzysów funkcjonowania społecznego.

Spotkanie to ma być forum wymiany poglądów nad szeroko pojmowanym zagadnieniem zaradności, sposobami jej definiowania oraz percepcją jej przejawów i skutków.

Do uczestnictwa Organizatorzy zapraszają badaczy zainteresowanych poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób różne kategorie społeczne pojmują zaradność i jakie strategie działania przyjmują one w jej ramach?

Konferencja, w zamierzeniach, ma być okazją do debaty między przedstawicielami wielu dyscyplin naukowych: socjologów, psychologów, pedagogów społecznych oraz polityków społecznych.

 

Wartością dodaną będzie niewątpliwie również możliwość nawiązania współpracy z instytucjami publicznymi, które również wezmą udział w niniejszym przedsięwzięciu.

 

Organizatorzy planują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w formie książki.

 

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia oraz karta uczestnictwa znajdują się w poniższych załącznikach.

 

 

Termin zgłaszania wystąpień upływa 10 października 2015 r.

V transdyscyplinarna konferencja naukowa: O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych
26 listopada 2015, Siedlce PTS admin
2015-07-23 09:46:50

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w V transdyscyplinarnej konferencji naukowej nt. „O potrzebie i możliwościach diagnozowania oraz doskonalenia morale żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych”, która odbędzie się w dniu 26.11.2015 roku, w zabytkowym Pałacu Ogińskich, przy ul. Konarskiego 2 w Siedlcach.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia i przesłanie jej wraz z tytułem i streszczeniem wystąpienia do dnia 19.10.2015 r. na adres: vkonferencja2015@gmail.com

Czasopismo: Pogranicze. Studia Społeczne
PTS admin
2015-07-23 09:30:25

Czasopismo „Pogranicze. Studia Społeczne” (7 pkt. na liście MNiSW) planuje wydanie w 2016 roku numeru specjalnego poświęconego Hiszpanii (ewentualnie szerzej: Półwyspowi Iberyjskiemu bądź krajom hiszpańskojęzycznym) w kontekście zagadnień szeroko rozumianego pogranicza, wielokulturowości, transkulturowości, interkulturowości, mniejszości etnicznych, kwestii narodowościowych, separatyzmów, migracji oraz zagadnień pokrewnych, również traktowanych w sposób interdyscyplinarny, w tym np. z uwzględnieniem ich uwarunkowań legislacyjnych, gospodarczych czy też politycznych. 

 

 

W imieniu Redakcji zapraszamy do przesyłania wstępnych tytułów planowanych tekstów do recenzji wraz ze streszczeniem oraz 5-6 słowami kluczowymi do 30 lipca br. na adres mmbiernacka@tlen.pl 

< Poprzednia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Następna >